Skip to main content

ssh key

2023


จัดการ SSH key ส่วนตัวแยกกับของบริษัทแบบง่ายๆด้วย .gitconfig

·2 mins
หลายครั้งที่เราต้องเจอกับ error “Permission denied (publickey)” เพราะ SSH key ที่เราผูกไว้บนเครื่องกัย Github นั้นไม่ตรงกัน มาดูวิธีจัดการปัญหานี้แบบง่ายๆกันครับ